Kring van Leidse Repetitoren

Cursus Historische Ontwikkeling van het Recht

Home / Rechtsgebieden / Historische Ontwikkeling

Eerstkomende cursussen:

De cursus Historische Ontwikkeling van het Recht wordt tweemaal per jaar gegeven: voor het tentamen en voor de herkansing. De cursus wordt gegeven voor het tentamen van 29 mei en de herkansing van 3 juli 2017. Aanmelden is vanaf heden mogelijk.

Wie geeft de cursus Historische Ontwikkeling van het Recht?

De cursus wordt gegeven door een Leidse alumnus met een gedegen didactische achtergrond en een goede bekendheid met de eigenaardigheden van het vak.

Historische Ontwikkeling van het Recht: een bijzonder vak

Het vak Historische Ontwikkeling van het Recht is uitzonderlijk binnen de rechtenstudie omdat we hier niet het recht als een vaststaand gegeven bestuderen, maar juist het ontstaan en de voortdurende verandering van rechtsvormen. Hierbij concentreren we ons op de meer dan duizendjarige geschiedenis van de Romeinse samenleving. De groei van Rome van dorp tot wereldrijk zorgde voor veranderingen in de samenleving die weer leidden tot nieuwe ontwikkelingen in het recht. Uiteindelijk kwamen deze samen in het grote wettencorpus van keizer Justinianus, dat in heel Europa eeuwenlang de basis is geweest voor wetgeving en juridische opleiding.

Het kijken naar het recht in zijn historische context is dus de bijzondere uitdaging van dit vak, maar daarnaast is het aanleiding tot verdieping en verbreding van de kennis van het hedendaagse Nederlandse privaatrecht. Doordat dit immers in grote mate is afgeleid van het Romeinse recht, kunnen we Romeinse casussen oplossen op een manier die niet veel anders is dan in het Nederlandse recht. Casuïstiek is dan ook een belangrijk deel van het vak en van de cursus.

De cursus Historische Ontwikkeling van het Recht

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 2 uur en zal op maandag- en donderdagmiddag worden gegeven in de weken voorafgaand aan het tentamen en het hertentamen. Eventueel kunnen aparte afspraken worden gemaakt voor individuele begeleiding.

In de eerste twee bijeenkomsten wordt ingegaan op de externe geschiedenis van het Romeinse recht en de manier waarop dit gevormd is door ontwikkelingen in de Romeinse samenleving. In de volgende bijeenkomsten wordt geoefend met casusposities op het gebied van goederen-, verbintenissen- en erfrecht. Hierbij komen ook essayvragen aan bod om zelf uit te werken en ter correctie in te leveren.

Lesgelden

Voor deelname aan een cursus wordt een vast bedrag aan lesgeld gerekend. De deelname vindt in klein verband of individueel plaats. Het lesgeld omvat ook het studiemateriaal: tentamen- en oefenopgaven en alle tijdens de cursus uit te delen gegevens. Het lesgeld wordt vooraf in rekening gebracht. Bij alle genoemde bedragen is uitgegaan van een minimum van 3 deelnemers per groepje. Bij een kleiner aantal worden aanvullende afspraken gemaakt. Voor Historische ontwikkeling v/h Recht geldt, dat ook individueel studiebegeleiding gegeven wordt. Er wordt bij deze onderwijsvorm een vast bedrag per uur aan lesgeld gerekend. Het aantal bijeenkomsten/uren wordt in overleg vastgesteld.

Cursus (6 bijeenkomsten van 2 uur) € 200,00
Individueel Traject (5 lesuren met materiaal) l € 200,00

Wegens wettelijke vrijstelling voor het onderwijs is over het lesgeld geen BTW verschuldigd.