Vragen over uw studie of opleiding? Bel ons op (071) 514 7335. Wij houden telefonisch spreekuur op ma - za 9u00-10u00.

Privacyverklaring (AGV)

Home / Privacyverklaring (AGV)

Privacybeleid Kring van Leidse Repetitoren

Aanleiding van de invoering van dit privacybeleid vormt de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door het Europees Parlement op 27 april 2016 ¹. Organisaties hebben tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om hun beleid op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze verordening te brengen.

De Leidse Repetitoren verwerken persoonsgegevens bij het aanbieden van hun onderwijsdiensten. Wij vinden daarbij ieders privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met alle toevertrouwde gegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en hoe wij ons aan de AGV-regels houden.

¹ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, PbEU 2016, L 119/1

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de onderwijsactiviteiten die worden verricht door de Leidse Repetitoren. Wij bezitten de juridische hoedanigheid van een Stichting en staan ingeschreven onder nr.28096137 in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden. Ons kantooradres is Hogewoerd 92, 2311 HS Leiden. De Stichting Kring van Leidse Repetitoren treedt naar buiten toe onder de handelsnamen Kring van Leidse Repetitoren, KMR Vastgoedopleidingen en Kring van Accountancy Repetitoren (alle via de website repetitoren.nl) en Snelstuderen (via de website snelstuderen.nl)

Gegevensverwerking

Alle docenten bij de Leidse Repetitoren houden een cursusadministratie bij, waarin persoonsgegevens van de deelnemers aan het onderwijs worden vastgelegd. Het gaat hier om de gegevens die bij de inschrijving voor het onderwijs worden verlangd, te weten: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel factuuradres. Deze gegevens worden door ons nimmer aan derden verstrekt, ook niet na afloop van de onderwijsactiviteit. Behaalde (tentamen)resultaten worden door ons niet geregistreer)

Financiële data en gegevens met betrekking tot een betaling worden verzameld om uitvoering te geven aan het overeengekomen onderwijs.

De aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard. Wij zijn hiertoe volgens de fiscale wetgeving ook verplicht en dienen thans een bewaartermijn van 7 jaar aan te houden. Verwijderen van gegevens binnen deze periode is wettelijk dan ook niet mogelijk. Na afloop van de wettelijke bewaarperiode worden de persoonsgegevens door ons gearchiveerd.

De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Volgens de AVG heeft u het recht uw gegevens bij ons in te zien, deze te laten wijzigen of deze te laten verwijderen.

De Leidse Repetitoren zijn verplicht u om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de Kring van Leidse Repetitor

Nieuwsbrieven, mailingen, e-mailberichten

De Leidse Repetitoren versturen geen nieuwsbrieven, mailings e.d.. U kunt zich hiervoor dan ook niet aan- of afmelden. Uitgaande mailberichten zijn steeds enkel aan de geadresseerde zelf gericht. Bij het versturen van mailberichten aan meerdere personen tegelijk wordt door ons standaard van de verzendoptie 'Bcc' gebruikgemaakt om ongevraagd delen van mailadressen en gegevens te vermijden.

Contact met cursisten

Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de onderwijsactiviteit) zullen wij met u contact onderhouden via de door u aangegeven data (e-mailadres, postadres, telefoon). Voor kwaliteitsdoeleinden nemen wij na afloop van de onderwijsactiviteit dan nog eenmaal contact met u op. Daarna benaderen wij u niet meer, tenzij u heeft aangegeven dat u door ons geïnformeerd wilt blijven.

Cookie-statement en klikgedrag

Onder 'cookies' worden verstaan: bepaalde kleine tekstbestanden die door de computer van een server worden achtergelaten om surfgedrag op internet te volgen. De Leidse Repetitoren maken op de website, alleen gebruik van functionele en analytische cookies die nodig zijn voor het goed functioneren en of verbeteren van de website. Er wordt bewust geen gebruik van 'third party cookies' gemaakt die een risico opleveren van de privacy van de bezoeker.

Beveiliging

De Leidse Repetitoren hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onwettige verwerking. Op deze manier zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat wij de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

De Leidse Repetitoren gebruiken op de websites Repetitoren.nl en Snelstuderen.nl een Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen.

Vragen over privacybeleid

De Leidse Repetitoren behouden het recht om het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over dit beleid kan contact worden opgenomen met de Leidse Repetitoren via het algemene telefoonnummer 071-5147335 (tijdens kantooruren) of via het algemene mailadres [email protected].

Dit Privacybeleid is vastgesteld te Leiden op 7 maart 2019

Contact

Kantooradres:
Hogewoerd 92 2311 HS Leiden
KvK Leiden 28096137

071 - 5147335